Aktualności

Przedłużenie terminu montażu instalacji fotowoltaicznych

Został przedłużony termin realizacji instalacji fotowoltaicznych do dnia 26.02.2022 r. z uwagi na mające miejsce zdarzenia uniemożliwiające terminową realizację inwestycji związane z pandemią COVID oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Ostatnie wolne miejsca na kolektory słoneczne do ciepłej wody

Gmina Miejska Biała Podlaska informuje, że przedłuża nabór uzupełniający osób chętnych na montaż instalacji solarnych w ramach projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE – kolektorów słonecznych należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 15.02.2022 r. Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. M. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 na parterze /kancelaria/. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OZE – II”.
Uzupełnienie listy uczestnictwa w projekcie „OZE II” nastąpi według kolejności składanych wniosków.
Weryfikacja wniosków nastąpi po zakończeniu naboru. Wszelkie uzupełnienia i poprawki wniosków będą realizowane na podstawie kontaktu telefonicznego na numer podany we wniosku.

 1. Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie miasta Biała Podlaska i spełniać następujące wymagania w zakresie montażu instalacji OZE:
  • być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej, na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
  • posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 28.02.2022 r.;
  • nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Miejskiej Biała Podlaska w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi itd.;
  • pod adresem wskazanym do montażu instalacji nie może być zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza.
 2. W przypadku pozyskania środków na wykonanie zadania Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia aktualnego badania technicznego instalacji elektrycznej.
 3. Stawka podatku VAT będzie wynosiła:
  • 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym
  • 23% instalacje solarne montowane poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.)
 4. Złożenie niekompletnej, bądź nierzetelnie wypełnionej ankiety wraz załącznikami, skutkuje odrzuceniem wniosku.
 5. Koszty pośrednie montażu instalacji doliczane zostaną proporcjonalnie do ceny instalacji.
 6. Mieszkaniec zobowiązany będzie do wniesienia opłaty zryczałtowanej za montaż instalacji.

Wniosek o przystąpienie do projektu w zakresie montażu kolektorów słonecznych

Przedłużenie terminu montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy oraz rynku materiałów budowlanych (opóźnienia w dostawach) spowodowaną pandemią oraz koniecznością przeprowadzenia naborów uzupełniających listy beneficjentów, Wykonawca robót zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji zadania. Na podstawie przedstawionych dokumentów przez Wykonawcę Gmina Miejska Biała Podlaska wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 9 lutego 2022 r. Wydłużenie terminu nie zmieni sposobu przyszłego rozliczania mieszkańców z PGE. Wszystkie bieżące informacje o realizacji projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE są na stronie https://oze.bialapodlaska.pl/aktualnosci/. W sprawie realizacji zadania prosimy o kontakt telefoniczny do Inspektora Nadzoru Pana Marka Tyszko tel. 691-897-956.

❮ nowszestarsze ❯