Aktualności

Przedłużony nabór uzupełniający na montaż instalacji solarnych

Szanowni Państwo,
Gmina Miejska Biała Podlaska informuje, że przedłuża nabór uzupełniający osób chętnych na montaż instalacji solarnych w ramach projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE – kolektorów słonecznych należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 30.06.2021 r. Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. M. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 na parterze /kancelaria/. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OZE – II”.
Uzupełnienie listy uczestnictwa w projekcie „OZE II” nastąpi według kolejności składanych wniosków.
Weryfikacja wniosków nastąpi po zakończeniu naboru. Wszelkie uzupełnienia i poprawki wniosków będą realizowane na podstawie kontaktu telefonicznego na numer podany we wniosku.

 1. Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie miasta Biała Podlaska i spełniać następujące wymagania w zakresie montażu instalacji OZE:
  • być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
  • posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.08.2021 r.;
  • nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Miejskiej Biała Podlaska w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi itd.;
  • pod adresem wskazanym do montażu instalacji nie może być zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza.
 2. W przypadku pozyskania środków na wykonanie zadania Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia aktualnego badania technicznego instalacji elektrycznej.
 3. Stawka podatku VAT będzie wynosiła:
  • 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym
  • 23% instalacje solarne montowane poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.)
 4. Złożenie niekompletnej, bądź nierzetelnie wypełnionej ankiety wraz załącznikami, skutkuje odrzuceniem wniosku.
 5. Koszty pośrednie montażu instalacji doliczane zostaną proporcjonalnie do ceny instalacji.
 6. Mieszkaniec zobowiązany będzie do wniesienia opłaty zryczałtowanej za montaż instalacji.

wniosek przystąpienia do projektu w zakresie montażu kolektorów słonecznych

Ostatnie wolne miejsca

Pozostały ostatnie 4 wolne miejsca na kolektory słoneczne do ciepłej wody. Termin zapisów został przedłużony do wyczerpania limitu.

Kolektory słoneczne do ciepłej wody – nabór uzupełniający przedłużony do 15 marca 2022 r.

Kolektory słoneczne do ciepłej wody – nabór uzupełniający przedłużony do 15 marca 2022 r. Realizacja w tym roku. Montaże kolektorów już rozpoczęto. Zachęcamy do zapisów.

starsze ❯