Komunikat w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”

Do Urzędu Miasta Biała Podlaska wpłynęło pismo z wynikiem rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, w którym Zarząd Województwa Lubelskiego uznał protest za zasadny. Po ponownej ocenie wniosku, eksperci zgodzili się z argumentacją pracowników magistratu, przyznając dodatkowe punkty.

Biała Podlaska ubiega się o fundusze unijne na realizację projektu dotyczącego małych instalacji OZE. Wniosek dotyczący projektu, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl, 16 grudnia ubiegłego roku, opublikowano komunikat w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie OZE. Wniosek bialskiego samorządu znalazł się na liście pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 3 stycznia tego roku Urząd Miasta poinformowano, że złożony wniosek, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 92,5 punktu na 100 możliwych.

Wniosek nie został jednak zaklasyfikowany do dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Po przeprowadzonym 4 stycznia losowaniu, spośród tych projektów, które uzyskały identyczną liczbę punktów, środki na realizację projektów otrzymało 126 gmin, których projekty otrzymały podczas oceny merytorycznej od 97,5 do 100 pkt. Bez dofinansowania, z powodu wyczerpania środków, zostało 125 gmin.

Analiza oceny wniosku przez pracowników urzędu miasta wykazała, że jej wynik jest nieadekwatny i krzywdzący. Korzystając z przewidzianej prawem procedury odwoławczej, 19 stycznia bialski samorząd wniósł protest, w którym zakwestionował przeprowadzoną ocenę merytoryczną wniosku.

Do ponownej oceny komisja konkursowa zaangażowała ekspertów, korzystając przy tym z prawa do przedłużenia terminu oceny protestu z 30 do 60 dni, o czym 3 marca poinformowała magistrat.

14 marca do Urzędu Miasta Biała Podlaska wpłynęło pismo z wynikiem rozpatrzenia protestu, w którym Zarząd Województwa Lubelskiego uznał protest za zasadny. Eksperci dokonujący weryfikacji oprotestowanej oceny wniosku zgodzili się z argumentacją pracowników magistratu, przyznając w ramach kryterium „Wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, oszczędność zasobów i jakość użytkowania” dodatkowe punkty, w wyniku czego projekt uzyskał łącznie 97,5 pkt, co stanowi 97,5 proc. maksymalnej liczny punktów (100 pkt) możliwej do uzyskania na etapie oceny trafności merytorycznej.

Tym samym wniosek otrzymał maksymalną liczbę możliwych do uzyskania punktów w ramach wszystkich kryteriów z wyjątkiem kryterium „Efektywność kosztowa 1 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej (bez kogeneracji)”, gdzie wniosek otrzymał 22,5 pkt na 25 możliwych. Kryterium to ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu (pojedynczej instalacji OZE) w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w programie. Poziom wskaźnika przyjęty w projekcie przygotowanym przez Urząd Miasta wynika wprost z ceny rynkowej instalacji OZE, którymi zainteresowani są mieszkańcy Białej Podlaskiej czyli instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Przygotowując projekt Urząd Miasta zadbał przede wszystkim o to, by stanowił on odpowiedź na rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz żeby urządzenia, które mają trafić do bialczan były odpowiedniej jakości.

Oczekujemy dalszych informacji od komisji konkursowej w sprawie dofinansowania projektu.


Urząd Miasta prostuje także nieprawdziwe informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu rozpowszechniane przez stowarzyszenie „Biała Samorządowa” podczas organizowanych przez siebie konferencji prasowych.

Pierwszą z nieprawdziwych informacji jest ta, że bialski wniosek został źle przygotowany i nie przeszedł etapu oceny formalnej. Jak dalece nieuprawnione jest rozpowszechnianie takich informacji wykazano w pierwszej części informacji.

Kolejna przekazywana przez Stowarzyszenie Biała Samorządowa informacja dotyczy przyczyny nie przyznania dofinansowania na realizację bialskiego projektu. W opinii stowarzyszenia jest nią „upartyjnienie samorządu”. Białą Podlaską rządzi prezydent Dariusz Stefaniuk, który jest z PiS, natomiast marszałkiem województwa lubelskiego jest Sławomir Sosnowski z PSL.

(Pisownia oryginalna)Ja tylko jedno pytanie do projektu OZE, zadałbym sobie takie pytanie: czy gdyby samorząd bialski nie był upartyjniony tak, jak jest w tej chwili, czy nie otrzymałby dofinansowania? Podejrzewam, że pewnie tak – podsumował temat bialskiego projektu członek zarządu stowarzyszenia „Biała Samorządowa”.

Przekaz, który kieruje stowarzyszenie do mieszkańców Białej Podlaskiej jest tym bardziej bulwersujący, że jeden z członków zarządu stowarzyszenia Biała Samorządowa – Paweł Polkowski jest pracownikiem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej (funkcjonującego w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego), który w ramach swoich obowiązków zawodowych zobowiązany jest do rzetelnego informowania mieszkańców o tematyce funduszy europejskich.

Tymczasem, podczas jednej z konferencji, po sugestiach dziennikarzy, że Urząd Miasta Biała Podlaska powinien złożyć w Urzędzie Marszałkowskim odwołanie, Pan Paweł Polkowski zamiast poinformować o procedurze odwoławczej, odpowiedział:

(Pisownia oryginalna)Pani mówi tutaj o odwołaniach itd., że będziemy czekać, czekać, czekać… o inny kształt kryteriów można było aktywnie się „włanczać” na Komitecie Monitorującym i aktywnie zabierać głos i walczyć o zmianę tych kryteriów.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Informacje i opinie na temat wniosku o dofinansowanie bialskiego projektu stowarzyszenie „Biała Samorządowa” wygłasza bez żadnej, nawet podstawowej analizy sytuacji (jedynym pytaniem, z którym organizacja zwróciła się do magistratu było pytanie o liczbę mieszkańców, którzy złożyli wnioski dotyczące udziału w projekcie). Zmusza to do postawienia pytania o kompetencje pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pawła Polkowskiego, a także rzetelność, uczciwość i dobrą wolę zarządu stowarzyszenia „Biała Samorządowa”.

Adam Chodziński
Zastępca Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej

❮ wróć do listy