Dane ogólne – II etap

W dniu 29.07.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Miejską Biała Podlaska o dofinansowaniu Projektu:
„Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 367 045,50zł , przy czym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 2.938.925,00 zł. Termin umowny zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji: do 2022.12.31.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych zamontowanych w na obiektach prywatnych w Mieście Biała Podlaska w ilości 405 sztuk (łączna moc zainstalowana 1,49 MW), w tym 161 instalacji kolektorów słonecznych (2;3 i 4panelowe) oraz 246 instalacji fotowoltaicznych (2,17 kW; 3,10 kW; 4,34kW i 5,58kW).